Przejdź do głównej zawartości

Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

W dzisiejszym temacie przedstawię zasady odpowiedzialności członków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. przesłanki jakie muszą zostać spełnione, aby osoby sprawujące funkcję organu spółki kapitałowej mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zobowiązania osoby prawnej. 

Źródło unsplash.comWobec powyższego na początku należy skierować się do źródła przepisu, w oparciu o który funkcjonuje ten blog – art. 299 k.s.h. Zgodnie z § 1 ww. regulacji  jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Interpretacja wskazanej regulacji wskazuje, iż aby członek zarządu odpowiadał za zobowiązania spółki muszą łącznie zaistnieć odpowiednie „warunki”:
1. istnienie tytułu wykonawczego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (prawomocny wyrok lub nakaz zapłaty);
2. bezskuteczność egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (istnieje, kiedy egzekucja prowadzona na podstawie tytułu wykonawczego jest nieskuteczna i nie przynosi zaspokojenia wierzyciela);
3. pełnienie przez dana osobę lub dane osoby funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po powstaniu zobowiązania. 

Wskazane przesłanki musza wystąpić łącznie, a w praktyce ich wykazanie „przerzuca” ciężar dowodu na Pozwanego, który musi wykazać okoliczności uzasadniające jego ekskulpację, tj. wyłączenie odpowiedzialności.

Podsumowując, aby dochodzić swoich należności od osób zarządzających spółką, w pierwszej kolejności musimy pozwać spółkę, skierować sprawę do komornika, a dopiero gdy ten nie jest w stanie wyegzekwować majątku -  możemy pozwać członka zarządu i przenieść odpowiedzialność ze spółki na jego osobę i majątek. 

Z pozoru proste przesłanki, w rzeczywistości przy odpowiedniej linii obrony Pozwanego są trudne do wykazania, a orzecznictwo daje Pozwanemu członkowi zarządu szereg możliwości uniknięcia odpowiedzialności. W konsekwencji pomimo dość prostej konstrukcji pozwu i oczywistego brzmienia przepisu, procesy dochodzenia należności od członków zarządu spółki kapitałowej mogą być proste, bądź skomplikowane i przedłużane. Bardzo rzadko postępowanie w pierwszej instancji kończy się w przeciągu roku, a przyprowadzeniu skutecznej obrony przedłuża się często do 3- 4 lat, co razem z postępowaniem odwoławczym pozwala Pozwanemu na obronę trwającą prawie pół dekady.

Przy tym obstrukcji procesowej Pozwanego pozwala uniknąć właściwe prowadzenie postępowania przez Powoda, który skutecznie wykaże przesłanki odpowiedzialności i obali jego argumentację. 

Zachęcam do komentowania i pozdrawiam.
Tomasz Duda

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór pozwu przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z omówieniem

Dzisiejszy wpis będzie trochę różnił się od pozostałych. Zostawię na chwilę moralizatorstwo i rozwodzenie nad kwestiami odpowiedzialności, a w ramach stricte praktycznej odmiany prześlę wzór pozwu przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o. Zapraszam

.............. (miejscowość), dnia (data)
Sąd Rejonowy/Okręgowy w .............. (oznaczenie Sądu) Wydział ...... (numer) Gospodarczy  ........................ (adres sądu)


W.P.S.    .........../....  zł (wartość przedmiotu sporu - wysokość szkody, zaokrąglona do pełnych złotych)

Powód:      .................... (oznaczenie Powoda lub Powodów, adres zamieszkania), KRS/NIP/PESEL ..

Pozwany:   ................................. (oznaczenie Pozwanego lub Pozwanych, adres)
POZEW o zapłatę
Działając imieniem własnym, wnoszę o:  1.zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda / od Pozwanych na rzecz Powodów solidarnie (w zależności od liczebności strony Powodowej, Pozwanej),  kwoty ....................,................... zł (oznaczenie wysokości żądania/szko…

Właściwość sądu w sprawach przeciwko członkom zarządu z art. 299 k.s.h.

Sporządzając pozew przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością właściwe już od początku spotykamy się z problemem, do jakiego Sądu go skierować, tak aby nie narazić się na zarzut pozwanego i nie doprowadzić do zbędnego przedłużenia postępowania, które z naszej perspektywy powinno trwać jak najkrócej.
Designed by Freepik


Kwestia właściwości rzeczowej jest klarowna – jeżeli roszczenie przekracza kwotę 75.0000,00 zł, sprawę kierujemy zgodnie z art. 17 pkt. 4 k.p.c. sprawę kierujemy do Sadu Okręgowego.   Tymczasem, jeżeli zagłębimy się w temat właściwości miejscowej, sprawia ona już większy problem. Z pozoru, kwestia ta wydaje się oczywista i rozstrzygnięta. Zgodnie z art. 298 k.s.h. powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki oraz likwidatorom wytacza się według miejsca siedziby spółki. Co więcej, wydawać by się mogło, iż ze względu na odszkodowawczy charakter roszczenia z art. 299 k.s.h., w niniejszym przypadku zastosowanie powinien znaleźć wskazan…

Wzór odpowiedzi na pozew w sprawie przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością z objaśnieniami

Tym razem kolejny pragmatyczny post z wzorem odpowiedzi na pozew. Mam nadzieję, że będzie przydatny dla byłego członka zarządu, pozwanego w sprawie z art. 299 k.s.h., który zdecyduje się na samodzielną obronę. Przypominam przy tym oczywiście, iż do każdego postępowania należy podejść indywidualnie i nie istnieje coś takiego jak uniwersalny wzór. Poniższy post ma za zadanie jedynie zobrazować pismo procesowe i nie stanowi porady prawnej. .............. (miejscowość), dnia (data)
Sąd Rejonowy/Okręgowy w .............. (oznaczenie Sądu) Wydział ...... (numer) Gospodarczy  ........................ (adres sądu)


Sygnatura akt : .............. (sygnatura zawarta na zawiadomieniu, otrzymanym z Sądu)

Powód:      .................... (oznaczenie Powoda lub Powodów, adres zamieszkania),

Pozwany:   ................................. (oznaczenie Pozwanego lub Pozwanych, adres)ODPOWIEDŹ
NA POZEW
Działając imieniem własnym, składam odpowiedź na pozew z dnia ............. (data) , doręczony mi wraz z uzas…