Przejdź do głównej zawartości

Posty

Właściwy czas do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, żeby uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. ?

Lektura art. 299 §2 k.s.h. prowadzi do wniosku, ze pierwszą i właściwie najważniejszą przesłanką egzoneracyjną jest zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, bądź wydane w tym czasie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Przesłanka dotycząca postępowania upadłościowego jest Kodeksowi już dość znana, zaś postanowienia dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego pojawiły się w Kodeksie Spółek Handlowych po wejściu w życie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, więc z dniem 1 stycznia 2016 roku. 


Rozpoczynając wywód w kwestii „właściwego czasu” trzeba pamiętać zatem, że jeżeli nastąpił on przed dniem 1 stycznia 2016 roku to przesłanką egzoneracyjną będzie jedynie zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, zaś po tym terminie – również wydane w tym czasie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu…
Najnowsze posty

Wyrok skazujący, a odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania, legitymacja bierna członka zarządu skazanego wyrokiem karnym

Zmierzając do wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. członkowie zarządu sięgają po różne argumenty, mniej lub bardziej skuteczne. Czasami analiza swojego postępowania w świetle przesłanek egzoneracyjnych z art. 299 k.s.h., czy 116 o.p. przesłania kwestie pierwotne i ich legitymację bierną do wzięcia udziału w sprawie. 
Wiele osób, które pełnią funkcje członków organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zdaje sobie sprawy, że skazanie ich za określone typy przestępstw w ogóle wyklucza możliwość pełnienia przezeń tej funkcji. 
Odwołując się do kluczowego z ww. perspektywy art. 18 k.s.h należy stwierdzić, iż zgodnie z §  2 tej normy, nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 3 , art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. W skrócie mowa tu o szeroko pojętych przestępstwach gos…

Przyczynienie się do powstania szkody i niewypłacalności spółki przez wierzyciela w kontekście odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h.

Odszkodowawczy charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. jest powszechnie akceptowany w orzecznictwie oraz wśród znacznej części doktryny prawnej. W konsekwencji, w toku postępowania prowadzonego na podstawie art. 299 k.s.h naturalnym i zasadnym wydaje się korzystanie z zarzutów, przysługujących pozwanemu członkowi zarządu, na zasadach ogólnych. Kwestie, czy zasadnym będzie takie stanowisko i czy pozwany prezes zarządu może powoływać się na przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody postaram się omówić w dzisiejszym temacie. 
Stosownie do treści art. 2 k.s.h. w sprawach dotyczących tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.  W doktrynie ugruntował się natomiast pogląd, iż o kwestiach nieuregulowanych w k…

Powództwo przeciwko członkom zarządu, a odsetki, odsetki w sprawach przeciwko członkowi zarządu

W dzisiejszym poście zajmę się problemem odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia, w powództwie przeciwko członkom zarządu. Jak można się domyślać, to kolejny temat, który nie doczekał się jednolitości w doktrynie i orzecznictwie. Aby bliżej zapoznać się problemem, należy rozwinąć temat w kontekście elementów roszczenia dochodzonego na podstawie art. 299  § 1 k.s.h. w kilku aspektach. 
Odsetki za opóźnienie spełnienia świadczenia przez członka zarządu
Dopuszczalność naliczania odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia przez członka zarządu zależy od elementu składowego roszczenia. Odniosę się do niego przez pryzmat poszczególnych elementów roszczenia:
1. należność główna – we wskazanym zakresie właściwie nie ma sporów – od należności głównej stwierdzonej tytułem wykonawczym przeciwko spółce należą się odsetki ustawowe. Jeżeli do kwoty stwierdzonej tytułem egzekucyjnym doliczone są skapitalizowane odsetki za opóźnienia należne wobec spółki, to również należy kwotę ta zaliczyć…

Zarzut nadużycia prawa, naruszenie zasad współżycia społecznego (5 k.c.) w procesie przeciwko członkowi zarządu spółki z o.o.

Podniesienie zarzutu z art. 5 k.c. w wielu sprawach jawi się jako ostateczność. W pewnych sytuacjach, gdy na argumentację prawną przeciwnika strona jest bezradna, to powołuje ten zarzut „ostatniej szansy”. Nieraz można nawet odnieść wrażenie, że w środowisku prawników, naruszenie zasad współżycia społecznego nabrało niejako pejoratywnego znaczenia i jest traktowane lekko ironicznie.  Co więcej, zarzut nadużycia prawa czy naruszenia zasad współżycia społecznego z reguły podnoszony jest w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi. Tym bardziej, na pierwszy rzut oka zdziwienie może budzić poruszanie tej problematyki  w sprawach o charakterze gospodarczym, których przykładem jest dochodzenie wierzytelności od członków zarządu spółek kapitałowych. 


Użycie przedmiotowego argumentu bywa jednak wskazane i uzasadnione w danym przypadku. Zgodnie z art. 5 k.c.: „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżyci…

Zakres czasowy odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy członkowie spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h.

Dzisiejszy wpis odnosi się do tematu, który nurtował mnie i moich kolegów z pracy w ostatnich dniach, a mianowicie relacji pomiędzy czasem pełnienia funkcji prezesa zarządu, powstaniem zobowiązania wobec spółki oraz związanej z nim odpowiedzialności
Aby lepiej przedstawić problematyczną kwestię, posłużę się osią czasu. Gdyby legenda była niezrozumiała, to wyjaśniam.  Cyfry 1, 2 i 3 oznaczają członków jednoosobowego zarządu spółki X sp. z o.o., którzy w różnych okresach sprawowali ww. funkcję. Okresy te oddzielają pionowe czarne linie, stanowiące moment zmiany w składzie osobowym organu. Czerwonym kolorem literami A, B, C oznaczono zobowiązania wobec spółki, które powstawały w odpowiednim czasie, każde w okresie „rządów” innego zarządu. Zielona pionowa linia, to „właściwy czas do ogłoszenia upadłości spółki”. Upraszczając, przypuśćmy, ze w każdej z hipotetycznych spraw wytoczonych przeciwko 1, 2 i 3 dowód z opinii biegłego wykaże, że właściwy czas do ogłoszenia upadłości to punkt pr…

Odpowiedzialność kilku członków zarządu za zobowiązania spółki, odpowiedzialność solidarna

Odwołując się do treści art. 299 § 1 k.s.h.: „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”. Poza sformułowaniem ogólnych ram odpowiedzialności członków organu osoby prawnej, wskazana norma zawiera w sobie również kryteria odpowiedzialności kilku pozwanych w procesie. 
Wracając do poruszanej już na blogu kwestii kryterium czasowego odpowiedzialności oraz dość rygorystycznych poglądów doktryny i orzecznictwa, które bardzo szeroko zakreślają grono osób, przeciwko którym powództwo może być wytoczone, pora zastanowić się, w jaki sposób odpowiada kilku członków organu osoby prawnej, którzy zostali pozwani w jednym procesie.  Lektura art. 299 § 1 k.s.h. przesądza, iż odpowiedzialność całego wyselekcjonowanego grona członków zarządu jest solidarna. Cóż to jednak w praktyce znaczy?


Odpowiedź znajdziemy w art. 366 § 1: „Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świ…